097-9299899 , 089-9842223

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

%e0%b8%88%e0%b8%a2%e0%b8%a2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0031

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง (ใช้เวลา 2 วัน)
• สามารถเลือกวันเรียนได้
• มีรถให้ใช้บริการ

แผนการเรียน
กำหนดการเรียนใช้เวลา 2 วัน
• วันที่ 1 เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง และสอบภาคปฏิบัติ
เริ่ม 07.00 – 17.00 น.
• วันที่ 2 อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง และ สอบภาคทฤษฎี
เริ่ม 07.30 น. – 15.00 น.
• สอบผ่านรับหนังสือรับรองได้เลยทันที

คุณสมบัติผู้เรียน
• อายุ 15ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
• ไม่มีอาการตาบอดสี
• ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย

รายละเอียดการเรียนจำนวน 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

.

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง 30 นาที
  • การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
  • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
  • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล30 นาที

ภาคปฏิบัติ จำนวน10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 5 ชั่วโมงได้แก่
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมก่อนออกรถ
– การใช้ขาตั้ง และการจูงรถ
– ท่าทางการขับขี่
– การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
– การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
– การออกรถและเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวล
– การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
– การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
– การควบคุมความเร็ว

2. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 5 ชั่วโมงได้แก่

– การออกรถ การหยุดรถ
– การเบรก ตอนที่ 1 (หยุดในจุดที่กำหนด)
– การเบรก ตอนที่ 2 (เบรกในจุดที่กำหนด-เบรกกระทันหัน)
– การเข้าโค้ง (ตัวเอสหรือเลขแปดและตัวแอล)สลาลอม
– การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
– การทรงตัวที่มีความเร็วต่ำ การขับขี่บนไม้กระดานแคบ
– การทรงตัวที่มีความเร็วต่ำ การขับขี่บนลูกระนาด
– การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก
– การขับขี่และจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
– การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย