097-9299899 , 089-9842223

หลักสูตรรถยนต์

37-1


แผนการเรียน
• ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง
• อบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

✔️สนามฝึกเปิดสอน 06.00-23.00 น.
✔️เปิดอบรมสอบใบขับขี่ทุกวัน 07.40-15.00 น.
✔️ผู้เรียนสามารถกำหนดวันเรียนและเวลาได้
✔️มีบริการจองคิวรับใบขับขี่รอบพิเศษให้

คุณสมบัติผู้เรียน
• อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
• ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
• ไม่มีอาการตาบอดสี
• ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

หลักฐานการรับสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)
1. สำเนา PASSPORT หรือบัตรชมพู
2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ WORK PERIT ที่ไม่สิ้นอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

รายละเอียดการเรียน จำนวน 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

ภาคทฤษฎี จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 2 ชั่วโมง
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชั่วโมง
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

ภาคปฏิบัติ จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง
 • การตรวจเช็ครถประจำวัน
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสาร
 • การควบคุมและบังคับรถยนต์ให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • การใช้คลัทช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
 1. การฝึกหัดขับรถในท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง
 • การขับรถเดินหน้าและการหยุดรถเทียบทางเท้า
 • การควบคุมความเร็วรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในโค้งรูปตัวเอส)
 • การกลับรถทางแคบ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดรถและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุม 90 องศา
 • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุม 90 องศา
 • การหยุดรถ และการจอดรถ และการออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

การฝึกหัดขับรถยนต์นอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง