097-9299899 , 089-9842223

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก บ.3/ท.3

6

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก บ.3/ท.3 (26 ชั่วโมง)
แผนการเรียน
• เรียนปฏิบัติ 20 ชม.
• อบรมทฤษฎี 6 ชม.
รวมเวลา 2 วัน

คุณสมบัติผู้เรียน
• บ.3 อายุ 20 ปี
• ท.3 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
• ต้องมีใบขับขี่ประเภท 2 มาก่อน

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบขับขี่ประเภท บ.2 หรือ ท.2
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาเรียน 26 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 6ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 6ชั่วโมง มีเนื้อหา ดังนี้

1.ความหมายลักษณะรถและอุปกรณ์ส่วนครบของรถลากจุง (3 ชั่วโมง)
2.การขับรถให้ประหยัดน้ำมัน (3 ชั่วโมง)

ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง มีเนื้อหา ดังนี้

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลากจูง และพื้นฐานการขับรถลากจูง (5 ชั่วโมง)
  2. การฝึกหัดขับรถลากจูงในท่าต่างๆ (15 ชั่วโมง)