097-9299899 , 089-9842223

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก บ.2/ท.2

277803287_2165176020313246_386381732273363592_n

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก บ.2/ท.2 30 ชั่วโมง

แผนการเรียน
• เรียนภาคปฏิบัติ 20 ช.ม.
• อบรมภาคทฤษฎี 10 ช.ม.
รวมใช้เวลา 2 วัน

คุณสมบัติผู้เรียน
• บ.2 อายุ 20 ปี
• ท.2 อายุ 22 ปี (ตรวจสอบประวัติ)
• ต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาก่อน

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบขับขี่รถยนต์
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

หลักสูตรรถเพื่อการขนส่งทางบก บ.2/ท.2

รายละเอียดการเรียน

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี จำนวน 10 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง มีเนื้อหา ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และอาญาที่ เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักกการขับรถอย่างปลอดภัย และ การคาดการณ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
4. ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น จำนวน 3 ชั่วโมง
5. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ ของผู้ขับรถ และมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่ง วัตถุอันตราย จำนวน 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง มีเนื้อหา ดังนี้

  1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ (2 ชั่วโมง)
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น (3 ชั่วโมง)
  3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างๆ เช่น การกะระยะ การถอย วงเลี้ยว จุดบอด เป็นต้น (5 ชั่วโมง)
  4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพจริง (10 ชั่วโมง)