097-9299899 , 089-9842223

แบบประเมินโรงเรียน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนขับรถ
กับโรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ชลบุรี 2

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ การพัฒนาระบบการเรียน การสอน และการฝึกอบรม จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความจริงและครบถ้วน ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2
ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียน และการอบรม กรุณาทำเครื่องหมาย / ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
* Required
ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล..โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ชลบุรี2 ยินดีให้บริการทุกท่านค่ะ/ครับ